Shabbat Times Damascus, Dimashq, Syria

  • This week's Torah portion is Parashat Behar
  • Havdalah (50 min):


Shabbat times for world cities