Shabbat Times Antananarivo, Analamanga, Madagascar

  • This week's Torah portion is Parashat Tzav
  • Shabbat HaGadol occurs on
  • Havdalah (42 min):


Shabbat times for world cities