Shabbat Times Tel Aviv, Israel

  • This week's Torah portion is Parashat Nitzavim
  • Havdalah (45 min):


Shabbat times for world cities