Shabbat Times Nagoya-shi, Aichi, Japan

  • This week's Torah portion is Parashat Bereshit
  • Havdalah (50 min):


Shabbat times for world cities