Shabbat Times Atlanta, Georgia, USA

  • This week's Torah portion is Parashat Shemot
  • Havdalah (43 min):


Shabbat times for world cities