Advertisement

Sat26-Sep-2020Parashat Ha'Azinu
Sat17-Oct-2020Parashat Bereshit
Sat24-Oct-2020Parashat Noach
Sat31-Oct-2020Parashat Lech-Lecha
Sat07-Nov-2020Parashat Vayera
Sat14-Nov-2020Parashat Chayei Sara
Sat21-Nov-2020Parashat Toldot
Sat28-Nov-2020Parashat Vayetzei
Sat05-Dec-2020Parashat Vayishlach
Sat12-Dec-2020Parashat Vayeshev
Sat19-Dec-2020Parashat Miketz
Sat26-Dec-2020Parashat Vayigash
Sat02-Jan-2021Parashat Vayechi
Sat09-Jan-2021Parashat Shemot
Sat16-Jan-2021Parashat Vaera
Sat23-Jan-2021Parashat Bo
Sat30-Jan-2021Parashat Beshalach
Sat06-Feb-2021Parashat Yitro
Sat13-Feb-2021Parashat Mishpatim
Sat20-Feb-2021Parashat Terumah
Sat27-Feb-2021Parashat Tetzaveh
Sat06-Mar-2021Parashat Ki Tisa
Sat13-Mar-2021Parashat Vayakhel-Pekudei
Sat20-Mar-2021Parashat Vayikra
Sat27-Mar-2021Parashat Tzav
Sat10-Apr-2021Parashat Shmini
Sat17-Apr-2021Parashat Tazria-Metzora
Sat24-Apr-2021Parashat Achrei Mot-Kedoshim
Sat01-May-2021Parashat Emor
Sat08-May-2021Parashat Behar-Bechukotai
Sat15-May-2021Parashat Bamidbar
Sat22-May-2021Parashat Nasso
Sat29-May-2021Parashat Beha'alotcha
Sat05-Jun-2021Parashat Sh'lach
Sat12-Jun-2021Parashat Korach
Sat19-Jun-2021Parashat Chukat
Sat26-Jun-2021Parashat Balak
Sat03-Jul-2021Parashat Pinchas
Sat10-Jul-2021Parashat Matot-Masei
Sat17-Jul-2021Parashat Devarim
Sat24-Jul-2021Parashat Vaetchanan
Sat31-Jul-2021Parashat Eikev
Sat07-Aug-2021Parashat Re'eh
Sat14-Aug-2021Parashat Shoftim
Sat21-Aug-2021Parashat Ki Teitzei
Sat28-Aug-2021Parashat Ki Tavo
Sat04-Sep-2021Parashat Nitzavim