Advertisement

Sat23-Sep-2017Parashat Ha'Azinu
Sat14-Oct-2017Parashat Bereshit
Sat21-Oct-2017Parashat Noach
Sat28-Oct-2017Parashat Lech-Lecha
Sat04-Nov-2017Parashat Vayera
Sat11-Nov-2017Parashat Chayei Sara
Sat18-Nov-2017Parashat Toldot
Sat25-Nov-2017Parashat Vayetzei
Sat02-Dec-2017Parashat Vayishlach
Sat09-Dec-2017Parashat Vayeshev
Sat16-Dec-2017Parashat Miketz
Sat23-Dec-2017Parashat Vayigash
Sat30-Dec-2017Parashat Vayechi
Sat06-Jan-2018Parashat Shemot
Sat13-Jan-2018Parashat Vaera
Sat20-Jan-2018Parashat Bo
Sat27-Jan-2018Parashat Beshalach
Sat03-Feb-2018Parashat Yitro
Sat10-Feb-2018Parashat Mishpatim
Sat17-Feb-2018Parashat Terumah
Sat24-Feb-2018Parashat Tetzaveh
Sat03-Mar-2018Parashat Ki Tisa
Sat10-Mar-2018Parashat Vayakhel-Pekudei
Sat17-Mar-2018Parashat Vayikra
Sat24-Mar-2018Parashat Tzav
Sat14-Apr-2018Parashat Shmini
Sat21-Apr-2018Parashat Tazria-Metzora
Sat28-Apr-2018Parashat Achrei Mot-Kedoshim
Sat05-May-2018Parashat Emor
Sat12-May-2018Parashat Behar-Bechukotai
Sat19-May-2018Parashat Bamidbar
Sat26-May-2018Parashat Nasso
Sat02-Jun-2018Parashat Beha'alotcha
Sat09-Jun-2018Parashat Sh'lach
Sat16-Jun-2018Parashat Korach
Sat23-Jun-2018Parashat Chukat
Sat30-Jun-2018Parashat Balak
Sat07-Jul-2018Parashat Pinchas
Sat14-Jul-2018Parashat Matot-Masei
Sat21-Jul-2018Parashat Devarim
Sat28-Jul-2018Parashat Vaetchanan
Sat04-Aug-2018Parashat Eikev
Sat11-Aug-2018Parashat Re'eh
Sat18-Aug-2018Parashat Shoftim
Sat25-Aug-2018Parashat Ki Teitzei
Sat01-Sep-2018Parashat Ki Tavo
Sat08-Sep-2018Parashat Nitzavim