Advertisement

September 2013

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

Parashat Ha'Azinu

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

Parashat Bereshit

29

 

30

 
         

October 2013

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
   

1

 

2

 

3

 

4

 

5

Parashat Noach

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

Parashat Lech-Lecha

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

Parashat Vayera

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

Parashat Chayei Sara

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 
   

November 2013

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
         

1

 

2

Parashat Toldot

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

Parashat Vayetzei

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

Parashat Vayishlach

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

Parashat Vayeshev

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

Parashat Miketz

December 2013

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

Parashat Vayigash

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

Parashat Vayechi

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

Parashat Shemot

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

Parashat Vaera

29

 

30

 

31

 
       

January 2014

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
     

1

 

2

 

3

 

4

Parashat Bo

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

Parashat Beshalach

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

Parashat Yitro

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

Parashat Mishpatim

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 
 

February 2014

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
           

1

Parashat Terumah

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

Parashat Tetzaveh

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

Parashat Ki Tisa

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

Parashat Vayakhel

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 
 

March 2014

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
           

1

Parashat Pekudei

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

Parashat Vayikra

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

Parashat Tzav

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

Parashat Shmini

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

Parashat Tazria

30

 

31

 
         

April 2014

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
   

1

 

2

 

3

 

4

 

5

Parashat Metzora

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

Parashat Achrei Mot

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

Parashat Kedoshim

27

 

28

 

29

 

30

 
     

May 2014

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
       

1

 

2

 

3

Parashat Emor

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

Parashat Behar

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

Parashat Bechukotai

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

Parashat Bamidbar

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

Parashat Nasso

June 2014

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

Parashat Beha'alotcha

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

Parashat Sh'lach

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

Parashat Korach

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

Parashat Chukat

29

 

30

 
         

July 2014

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
   

1

 

2

 

3

 

4

 

5

Parashat Balak

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

Parashat Pinchas

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

Parashat Matot

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

Parashat Masei

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 
   

August 2014

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
         

1

 

2

Parashat Devarim

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

Parashat Vaetchanan

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

Parashat Eikev

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

Parashat Re'eh

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

Parashat Shoftim

31

 
           

September 2014

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

Parashat Ki Teitzei

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

Parashat Ki Tavo

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

Parashat Nitzavim-Vayeilech

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30