Advertisement

September 2012

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
           

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

Parashat Vayeilech

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

Parashat Ha'Azinu

30

 
           

October 2012

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

Parashat Bereshit

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

Parashat Noach

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

Parashat Lech-Lecha

28

 

29

 

30

 

31

 
     

November 2012

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
       

1

 

2

 

3

Parashat Vayera

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

Parashat Chayei Sara

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

Parashat Toldot

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

Parashat Vayetzei

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 
 

December 2012

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
           

1

Parashat Vayishlach

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

Parashat Vayeshev

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

Parashat Miketz

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

Parashat Vayigash

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

Parashat Vayechi

30

 

31

 
         

January 2013

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
   

1

 

2

 

3

 

4

 

5

Parashat Shemot

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

Parashat Vaera

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

Parashat Bo

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

Parashat Beshalach

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 
   

February 2013

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
         

1

 

2

Parashat Yitro

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

Parashat Mishpatim

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

Parashat Terumah

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

Parashat Tetzaveh

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 
   

March 2013

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
         

1

 

2

Parashat Ki Tisa

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

Parashat Vayakhel-Pekudei

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

Parashat Vayikra

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

Parashat Tzav

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 
           

April 2013

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

Parashat Shmini

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

Parashat Tazria-Metzora

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

Parashat Achrei Mot-Kedoshim

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

Parashat Emor

28

 

29

 

30

 
       

May 2013

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
     

1

 

2

 

3

 

4

Parashat Behar-Bechukotai

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

Parashat Bamidbar

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

Parashat Nasso

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

Parashat Beha'alotcha

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 
 

June 2013

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
           

1

Parashat Sh'lach

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

Parashat Korach

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

Parashat Chukat

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

Parashat Balak

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

Parashat Pinchas

30

 
           

July 2013

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

Parashat Matot-Masei

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

Parashat Devarim

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

Parashat Vaetchanan

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

Parashat Eikev

28

 

29

 

30

 

31

 
     

August 2013

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
       

1

 

2

 

3

Parashat Re'eh

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

Parashat Shoftim

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

Parashat Ki Teitzei

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

Parashat Ki Tavo

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

Parashat Nitzavim-Vayeilech