Advertisement

Sat26-Sep-2009Parashat Ha'Azinu
Sat17-Oct-2009Parashat Bereshit
Sat24-Oct-2009Parashat Noach
Sat31-Oct-2009Parashat Lech-Lecha
Sat07-Nov-2009Parashat Vayera
Sat14-Nov-2009Parashat Chayei Sara
Sat21-Nov-2009Parashat Toldot
Sat28-Nov-2009Parashat Vayetzei
Sat05-Dec-2009Parashat Vayishlach
Sat12-Dec-2009Parashat Vayeshev
Sat19-Dec-2009Parashat Miketz
Sat26-Dec-2009Parashat Vayigash
Sat02-Jan-2010Parashat Vayechi
Sat09-Jan-2010Parashat Shemot
Sat16-Jan-2010Parashat Vaera
Sat23-Jan-2010Parashat Bo
Sat30-Jan-2010Parashat Beshalach
Sat06-Feb-2010Parashat Yitro
Sat13-Feb-2010Parashat Mishpatim
Sat20-Feb-2010Parashat Terumah
Sat27-Feb-2010Parashat Tetzaveh
Sat06-Mar-2010Parashat Ki Tisa
Sat13-Mar-2010Parashat Vayakhel-Pekudei
Sat20-Mar-2010Parashat Vayikra
Sat27-Mar-2010Parashat Tzav
Sat10-Apr-2010Parashat Shmini
Sat17-Apr-2010Parashat Tazria-Metzora
Sat24-Apr-2010Parashat Achrei Mot-Kedoshim
Sat01-May-2010Parashat Emor
Sat08-May-2010Parashat Behar-Bechukotai
Sat15-May-2010Parashat Bamidbar
Sat22-May-2010Parashat Nasso
Sat29-May-2010Parashat Beha'alotcha
Sat05-Jun-2010Parashat Sh'lach
Sat12-Jun-2010Parashat Korach
Sat19-Jun-2010Parashat Chukat
Sat26-Jun-2010Parashat Balak
Sat03-Jul-2010Parashat Pinchas
Sat10-Jul-2010Parashat Matot-Masei
Sat17-Jul-2010Parashat Devarim
Sat24-Jul-2010Parashat Vaetchanan
Sat31-Jul-2010Parashat Eikev
Sat07-Aug-2010Parashat Re'eh
Sat14-Aug-2010Parashat Shoftim
Sat21-Aug-2010Parashat Ki Teitzei
Sat28-Aug-2010Parashat Ki Tavo
Sat04-Sep-2010Parashat Nitzavim-Vayeilech