Advertisement

September 1946

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

Erev Rosh Hashana

26

Rosh Hashana 5707

27

Rosh Hashana II

28

 

29

 

30

 
         

October 1946

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
   

1

 

2

 

3

 

4

Erev Yom Kippur

5

Yom Kippur

6

 

7

 

8

 

9

Erev Sukkot

10

Sukkot I

11

Sukkot II

12

Sukkot III (CH''M)

13

Sukkot IV (CH''M)

14

Sukkot V (CH''M)

15

Sukkot VI (CH''M)

16

Sukkot VII (Hoshana Raba)

17

Shmini Atzeret

18

Simchat Torah

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

Rosh Chodesh Cheshvan

26

Rosh Chodesh Cheshvan

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 
   

November 1946

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
         

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

Rosh Chodesh Kislev

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

December 1946

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

Chanukah: 1 Candle

18

Chanukah: 2 Candles

19

Chanukah: 3 Candles

20

Chanukah: 4 Candles

21

Chanukah: 5 Candles

22

Chanukah: 6 Candles

23

Rosh Chodesh Tevet
Chanukah: 7 Candles

24

Rosh Chodesh Tevet
Chanukah: 8 Candles

25

Chanukah: 8th Day

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 
       

January 1947

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
     

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

Rosh Chodesh Sh'vat

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 
 

February 1947

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
           

1

 

2

 

3

 

4

 

5

Tu BiShvat

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

Rosh Chodesh Adar

21

Rosh Chodesh Adar

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 
 

March 1947

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
           

1

 

2

 

3

 

4

 

5

Erev Purim

6

Purim

7

Shushan Purim

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

Rosh Chodesh Nisan

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 
         

April 1947

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
   

1

 

2

 

3

 

4

Erev Pesach

5

Pesach I

6

Pesach II

7

Pesach III (CH''M)

8

Pesach IV (CH''M)

9

Pesach V (CH''M)

10

Pesach VI (CH''M)

11

Pesach VII

12

Pesach VIII

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

Rosh Chodesh Iyyar

21

Rosh Chodesh Iyyar

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 
     

May 1947

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
       

1

 

2

 

3

 

4

Pesach Sheni

5

 

6

 

7

 

8

Lag B'Omer

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

Rosh Chodesh Sivan

21

 

22

 

23

 

24

Erev Shavuot

25

Shavuot I

26

Shavuot II

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 

June 1947

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

Rosh Chodesh Tamuz

19

Rosh Chodesh Tamuz

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 
         

July 1947

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
   

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

Rosh Chodesh Av

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

Erev Tish'a B'Av

27

Tish'a B'Av

28

 

29

 

30

 

31

 
   

August 1947

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
         

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

Rosh Chodesh Elul

17

Rosh Chodesh Elul

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 
           

September 1947

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

Leil Selichot

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

Erev Rosh Hashana

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30