Advertisement

November 2013

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
         

1

28th of Cheshvan, 5774

2

29th of Cheshvan, 5774

3

30th of Cheshvan, 5774
Rosh Chodesh Kislev

4

1st of Kislev, 5774
Rosh Chodesh Kislev

5

2nd of Kislev, 5774

6

3rd of Kislev, 5774

7

4th of Kislev, 5774

8

5th of Kislev, 5774

9

6th of Kislev, 5774

10

7th of Kislev, 5774

11

8th of Kislev, 5774

12

9th of Kislev, 5774

13

10th of Kislev, 5774

14

11th of Kislev, 5774

15

12th of Kislev, 5774

16

13th of Kislev, 5774

17

14th of Kislev, 5774

18

15th of Kislev, 5774

19

16th of Kislev, 5774

20

17th of Kislev, 5774

21

18th of Kislev, 5774

22

19th of Kislev, 5774

23

20th of Kislev, 5774

24

21st of Kislev, 5774

25

22nd of Kislev, 5774

26

23rd of Kislev, 5774

27

24th of Kislev, 5774
Chanukah: 1 Candle

28

25th of Kislev, 5774
Chanukah: 2 Candles

29

26th of Kislev, 5774
Chanukah: 3 Candles

30

27th of Kislev, 5774
Chanukah: 4 Candles