Advertisement

October 2006

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1

Erev Yom Kippur

2

Yom Kippur

3

 

4

 

5

 

6

Erev Sukkot

7

Sukkot I

8

Sukkot II

9

Sukkot III (CH''M)

10

Sukkot IV (CH''M)

11

Sukkot V (CH''M)

12

Sukkot VI (CH''M)

13

Sukkot VII (Hoshana Raba)

14

Shmini Atzeret

15

Simchat Torah

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

Rosh Chodesh Cheshvan

23

Rosh Chodesh Cheshvan

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31