Advertisement

September 2001

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
           

1

Parashat Ki Teitzei

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

Parashat Ki Tavo
Leil Selichot

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

Parashat Nitzavim

16

 

17

Erev Rosh Hashana

18

Rosh Hashana 5762

19

Rosh Hashana II

20

 

21

 

22

Parashat Vayeilech

23

 

24

 

25

 

26

Erev Yom Kippur

27

Yom Kippur

28

 

29

Parashat Ha'Azinu

30