Advertisement

October 2021

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
         

1

 

2

Parashat Bereshit

3

 

4

 

5

 

6

Rosh Chodesh Cheshvan

7

Rosh Chodesh Cheshvan

8

 

9

Parashat Noach

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

Parashat Lech-Lecha

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

Parashat Vayera

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

Parashat Chayei Sara

31