Advertisement

Sat01-Feb-2020Parashat Bo
Sat08-Feb-2020Parashat Beshalach
Mon10-Feb-2020Tu BiShvat
Sat15-Feb-2020Parashat Yitro
Sat22-Feb-2020Parashat Mishpatim
Sat22-Feb-2020Shabbat Shekalim
Tue25-Feb-2020Rosh Chodesh Adar
Wed26-Feb-2020Rosh Chodesh Adar
Sat29-Feb-2020Parashat Terumah