Advertisement

November 2020

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

Parashat Vayera

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

Parashat Chayei Sara

15

 

16

 

17

Rosh Chodesh Kislev

18

 

19

 

20

 

21

Parashat Toldot

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

Parashat Vayetzei

29

 

30