Advertisement

September 2019

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1

Rosh Chodesh Elul

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

Parashat Shoftim

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

Parashat Ki Teitzei

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

Parashat Ki Tavo
Leil Selichot

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

Parashat Nitzavim

29

Erev Rosh Hashana

30

Rosh Hashana 5780