Advertisement

October 2019

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
   

1

Rosh Hashana II

2

Tzom Gedaliah

3

 

4

 

5

Shabbat Shuva

6

 

7

 

8

Erev Yom Kippur

9

Yom Kippur

10

 

11

 

12

 

13

Erev Sukkot

14

Sukkot I

15

Sukkot II

16

Sukkot III (CH''M)

17

Sukkot IV (CH''M)

18

Sukkot V (CH''M)

19

Sukkot VI (CH''M)

20

Sukkot VII (Hoshana Raba)

21

Shmini Atzeret

22

Simchat Torah

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

Rosh Chodesh Cheshvan

30

Rosh Chodesh Cheshvan

31