Advertisement

July 2018

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1

18th of Tamuz, 5778
Tzom Tammuz

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

1st of Av, 5778
Rosh Chodesh Av

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

9th of Av, 5778
Shabbat Chazon
Erev Tish'a B'Av

22

10th of Av, 5778
Tish'a B'Av

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

16th of Av, 5778
Shabbat Nachamu

29

 

30

 

31