Advertisement

August 2017

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
   

1

Tish'a B'Av

2

 

3

 

4

 

5

Parashat Vaetchanan
Shabbat Nachamu

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

Parashat Eikev

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

Parashat Re'eh

20

 

21

 

22

Rosh Chodesh Elul

23

Rosh Chodesh Elul

24

 

25

 

26

Parashat Shoftim

27

 

28

 

29

 

30

 

31