Advertisement

February 2017

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
     

1

 

2

 

3

 

4

8th of Sh'vat, 5777
Parashat Bo

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

15th of Sh'vat, 5777
Parashat Beshalach
Tu BiShvat

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

22nd of Sh'vat, 5777
Parashat Yitro

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

29th of Sh'vat, 5777
Parashat Mishpatim
Shabbat Shekalim

26

30th of Sh'vat, 5777
Rosh Chodesh Adar

27

1st of Adar, 5777
Rosh Chodesh Adar

28