Advertisement

January 2016

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
         

1

 

2

Parashat Shemot

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

Parashat Vaera

10

 

11

Rosh Chodesh Sh'vat

12

 

13

 

14

 

15

 

16

Parashat Bo

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

Parashat Beshalach

24

 

25

Tu BiShvat

26

 

27

 

28

 

29

 

30

Parashat Yitro

31

 
           

February 2016

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

Parashat Mishpatim

7

 

8

 

9

Rosh Chodesh Adar I

10

Rosh Chodesh Adar I

11

 

12

 

13

Parashat Terumah

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

Parashat Tetzaveh

21

 

22

 

23

Purim Katan

24

 

25

 

26

 

27

Parashat Ki Tisa

28

 

29

 
         

March 2016

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
   

1

 

2

 

3

 

4

 

5

Parashat Vayakhel
Shabbat Shekalim

6

 

7

 

8

 

9

 

10

Rosh Chodesh Adar II

11

Rosh Chodesh Adar II

12

Parashat Pekudei

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

Parashat Vayikra
Shabbat Zachor

20

 

21

 

22

 

23

Ta'anit Esther
Erev Purim

24

Purim

25

Shushan Purim

26

Parashat Tzav

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 
   

April 2016

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
         

1

 

2

Parashat Shmini
Shabbat Parah

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

Parashat Tazria
Rosh Chodesh Nisan
Shabbat HaChodesh

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

Parashat Metzora
Shabbat HaGadol

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

Ta'anit Bechorot
Erev Pesach

23

Pesach I

24

Pesach II

25

Pesach III (CH''M)

26

Pesach IV (CH''M)

27

Pesach V (CH''M)

28

Pesach VI (CH''M)

29

Pesach VII

30

Pesach VIII

May 2016

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1

 

2

 

3

 

4

 

5

Yom HaShoah

6

 

7

Parashat Achrei Mot

8

Rosh Chodesh Iyyar

9

Rosh Chodesh Iyyar

10

 

11

Yom HaZikaron

12

Yom HaAtzma'ut

13

 

14

Parashat Kedoshim

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

Parashat Emor

22

Pesach Sheni

23

 

24

 

25

 

26

Lag B'Omer

27

 

28

Parashat Behar

29

 

30

 

31

 
       

June 2016

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
     

1

 

2

 

3

 

4

Parashat Bechukotai

5

Yom Yerushalayim

6

 

7

Rosh Chodesh Sivan

8

 

9

 

10

 

11

Parashat Bamidbar
Erev Shavuot

12

Shavuot I

13

Shavuot II

14

 

15

 

16

 

17

 

18

Parashat Nasso

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

Parashat Beha'alotcha

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 
   

July 2016

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
         

1

 

2

Parashat Sh'lach

3

 

4

 

5

 

6

Rosh Chodesh Tamuz

7

Rosh Chodesh Tamuz

8

 

9

Parashat Korach

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

Parashat Chukat

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

Parashat Balak

24

Tzom Tammuz

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

Parashat Pinchas

31

 
           

August 2016

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

Rosh Chodesh Av

6

Parashat Matot-Masei

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

Parashat Devarim
Shabbat Chazon
Erev Tish'a B'Av

14

Tish'a B'Av

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

Parashat Vaetchanan
Shabbat Nachamu

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

Parashat Eikev

28

 

29

 

30

 

31

 
     

September 2016

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
       

1

 

2

 

3

Parashat Re'eh
Rosh Chodesh Elul

4

Rosh Chodesh Elul

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

Parashat Shoftim

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

Parashat Ki Teitzei

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

Parashat Ki Tavo
Leil Selichot

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 
 

October 2016

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
           

1

Parashat Nitzavim

2

Erev Rosh Hashana

3

Rosh Hashana 5777

4

Rosh Hashana II

5

Tzom Gedaliah

6

 

7

 

8

Parashat Vayeilech
Shabbat Shuva

9

 

10

 

11

Erev Yom Kippur

12

Yom Kippur

13

 

14

 

15

Parashat Ha'Azinu

16

Erev Sukkot

17

Sukkot I

18

Sukkot II

19

Sukkot III (CH''M)

20

Sukkot IV (CH''M)

21

Sukkot V (CH''M)

22

Sukkot VI (CH''M)

23

Sukkot VII (Hoshana Raba)

24

Shmini Atzeret

25

Simchat Torah

26

 

27

 

28

 

29

Parashat Bereshit

30

 

31

 
         

November 2016

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
   

1

Rosh Chodesh Cheshvan

2

Rosh Chodesh Cheshvan

3

 

4

 

5

Parashat Noach

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

Parashat Lech-Lecha

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

Parashat Vayera

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

Parashat Chayei Sara

27

 

28

 

29

 

30

 
     

December 2016

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
       

1

Rosh Chodesh Kislev

2

 

3

Parashat Toldot

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

Parashat Vayetzei

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

Parashat Vayishlach

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

Parashat Vayeshev
Chanukah: 1 Candle

25

Chanukah: 2 Candles

26

Chanukah: 3 Candles

27

Chanukah: 4 Candles

28

Chanukah: 5 Candles

29

Chanukah: 6 Candles

30

Rosh Chodesh Tevet
Chanukah: 7 Candles

31

Parashat Miketz
Chanukah: 8 Candles