Advertisement

January 2015

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
       

1

Asara B'Tevet

2

 

3

Parashat Vayechi

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

Parashat Shemot

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

Parashat Vaera

18

 

19

 

20

 

21

Rosh Chodesh Sh'vat

22

 

23

 

24

Parashat Bo

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

Parashat Beshalach

February 2015

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1

 

2

 

3

 

4

Tu BiShvat

5

 

6

 

7

Parashat Yitro

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

Parashat Mishpatim
Shabbat Shekalim

15

 

16

 

17

 

18

 

19

Rosh Chodesh Adar

20

Rosh Chodesh Adar

21

Parashat Terumah

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

Parashat Tetzaveh
Shabbat Zachor

March 2015

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1

 

2

 

3

 

4

Ta'anit Esther
Erev Purim

5

Purim

6

Shushan Purim

7

Parashat Ki Tisa

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

Parashat Vayakhel-Pekudei
Shabbat Parah

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

Parashat Vayikra
Rosh Chodesh Nisan
Shabbat HaChodesh

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

Parashat Tzav
Shabbat HaGadol

29

 

30

 

31

 
       

April 2015

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
     

1

 

2

 

3

Ta'anit Bechorot
Erev Pesach

4

Pesach I

5

Pesach II

6

Pesach III (CH''M)

7

Pesach IV (CH''M)

8

Pesach V (CH''M)

9

Pesach VI (CH''M)

10

Pesach VII

11

Pesach VIII

12

 

13

 

14

 

15

 

16

Yom HaShoah

17

 

18

Parashat Shmini

19

Rosh Chodesh Iyyar

20

Rosh Chodesh Iyyar

21

 

22

Yom HaZikaron

23

Yom HaAtzma'ut

24

 

25

Parashat Tazria-Metzora

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 
   

May 2015

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
         

1

 

2

Parashat Achrei Mot-Kedoshim

3

Pesach Sheni

4

 

5

 

6

 

7

Lag B'Omer

8

 

9

Parashat Emor

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

Parashat Behar-Bechukotai

17

Yom Yerushalayim

18

 

19

Rosh Chodesh Sivan

20

 

21

 

22

 

23

Parashat Bamidbar
Erev Shavuot

24

Shavuot I

25

Shavuot II

26

 

27

 

28

 

29

 

30

Parashat Nasso

31

 
           

June 2015

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

Parashat Beha'alotcha

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

Parashat Sh'lach

14

 

15

 

16

 

17

Rosh Chodesh Tamuz

18

Rosh Chodesh Tamuz

19

 

20

Parashat Korach

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

Parashat Chukat

28

 

29

 

30

 
       

July 2015

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
     

1

 

2

 

3

 

4

Parashat Balak

5

Tzom Tammuz

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

Parashat Pinchas

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

Rosh Chodesh Av

18

Parashat Matot-Masei

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

Parashat Devarim
Shabbat Chazon
Erev Tish'a B'Av

26

Tish'a B'Av

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 
 

August 2015

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
           

1

Parashat Vaetchanan
Shabbat Nachamu

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

Parashat Eikev

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

Parashat Re'eh
Rosh Chodesh Elul

16

Rosh Chodesh Elul

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

Parashat Shoftim

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

Parashat Ki Teitzei

30

 

31

 
         

September 2015

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
   

1

 

2

 

3

 

4

 

5

Parashat Ki Tavo
Leil Selichot

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

Parashat Nitzavim

13

Erev Rosh Hashana

14

Rosh Hashana 5776

15

Rosh Hashana II

16

Tzom Gedaliah

17

 

18

 

19

Parashat Vayeilech
Shabbat Shuva

20

 

21

 

22

Erev Yom Kippur

23

Yom Kippur

24

 

25

 

26

Parashat Ha'Azinu

27

Erev Sukkot

28

Sukkot I

29

Sukkot II

30

Sukkot III (CH''M)
     

October 2015

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
       

1

Sukkot IV (CH''M)

2

Sukkot V (CH''M)

3

Sukkot VI (CH''M)

4

Sukkot VII (Hoshana Raba)

5

Shmini Atzeret

6

Simchat Torah

7

 

8

 

9

 

10

Parashat Bereshit

11

 

12

 

13

Rosh Chodesh Cheshvan

14

Rosh Chodesh Cheshvan

15

 

16

 

17

Parashat Noach

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

Parashat Lech-Lecha

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

Parashat Vayera

November 2015

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

Parashat Chayei Sara

8

 

9

 

10

 

11

 

12

Rosh Chodesh Kislev

13

Rosh Chodesh Kislev

14

Parashat Toldot

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

Parashat Vayetzei

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

Parashat Vayishlach

29

 

30

 
         

December 2015

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
   

1

 

2

 

3

 

4

 

5

Parashat Vayeshev

6

Chanukah: 1 Candle

7

Chanukah: 2 Candles

8

Chanukah: 3 Candles

9

Chanukah: 4 Candles

10

Chanukah: 5 Candles

11

Chanukah: 6 Candles

12

Parashat Miketz
Rosh Chodesh Tevet
Chanukah: 7 Candles

13

Rosh Chodesh Tevet
Chanukah: 8 Candles

14

Chanukah: 8th Day

15

 

16

 

17

 

18

 

19

Parashat Vayigash

20

 

21

 

22

Asara B'Tevet

23

 

24

 

25

 

26

Parashat Vayechi

27

 

28

 

29

 

30

 

31