Advertisement

February 2014

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
           

1

Parashat Terumah
Rosh Chodesh Adar I

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

Parashat Tetzaveh

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

Purim Katan

15

Parashat Ki Tisa

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

Parashat Vayakhel

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28