Advertisement

January 2013

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
   

1

 

2

 

3

 

4

 

5

Parashat Shemot

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

Parashat Vaera
Rosh Chodesh Sh'vat

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

Parashat Bo

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

Parashat Beshalach
Tu BiShvat

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 
   

February 2013

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
         

1

 

2

Parashat Yitro

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

Parashat Mishpatim
Shabbat Shekalim

10

Rosh Chodesh Adar

11

Rosh Chodesh Adar

12

 

13

 

14

 

15

 

16

Parashat Terumah

17

 

18

 

19

 

20

 

21

Ta'anit Esther

22

 

23

Parashat Tetzaveh
Shabbat Zachor
Erev Purim

24

Purim

25

Shushan Purim

26

 

27

 

28

 
   

March 2013

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
         

1

 

2

Parashat Ki Tisa
Shabbat Parah

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

Parashat Vayakhel-Pekudei
Shabbat HaChodesh

10

 

11

 

12

Rosh Chodesh Nisan

13

 

14

 

15

 

16

Parashat Vayikra

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

Parashat Tzav
Shabbat HaGadol

24

 

25

Ta'anit Bechorot
Erev Pesach

26

Pesach I

27

Pesach II

28

Pesach III (CH''M)

29

Pesach IV (CH''M)

30

Pesach V (CH''M)

31

Pesach VI (CH''M)
           

April 2013

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
 

1

Pesach VII

2

Pesach VIII

3

 

4

 

5

 

6

Parashat Shmini

7

 

8

Yom HaShoah

9

 

10

Rosh Chodesh Iyyar

11

Rosh Chodesh Iyyar

12

 

13

Parashat Tazria-Metzora

14

 

15

Yom HaZikaron

16

Yom HaAtzma'ut

17

 

18

 

19

 

20

Parashat Achrei Mot-Kedoshim

21

 

22

 

23

 

24

Pesach Sheni

25

 

26

 

27

Parashat Emor

28

Lag B'Omer

29

 

30

 
       

May 2013

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
     

1

 

2

 

3

 

4

Parashat Behar-Bechukotai

5

 

6

 

7

 

8

Yom Yerushalayim

9

 

10

Rosh Chodesh Sivan

11

Parashat Bamidbar

12

 

13

 

14

Erev Shavuot

15

Shavuot I

16

Shavuot II

17

 

18

Parashat Nasso

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

Parashat Beha'alotcha

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 
 

June 2013

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
           

1

Parashat Sh'lach

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

Parashat Korach
Rosh Chodesh Tamuz

9

Rosh Chodesh Tamuz

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

Parashat Chukat

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

Parashat Balak

23

 

24

 

25

Tzom Tammuz

26

 

27

 

28

 

29

Parashat Pinchas

30

 
           

July 2013

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

Parashat Matot-Masei

7

 

8

Rosh Chodesh Av

9

 

10

 

11

 

12

 

13

Parashat Devarim
Shabbat Chazon

14

 

15

Erev Tish'a B'Av

16

Tish'a B'Av

17

 

18

 

19

 

20

Parashat Vaetchanan
Shabbat Nachamu

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

Parashat Eikev

28

 

29

 

30

 

31

 
     

August 2013

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
       

1

 

2

 

3

Parashat Re'eh

4

 

5

 

6

Rosh Chodesh Elul

7

Rosh Chodesh Elul

8

 

9

 

10

Parashat Shoftim

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

Parashat Ki Teitzei

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

Parashat Ki Tavo

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

Parashat Nitzavim-Vayeilech
Leil Selichot

September 2013

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1

 

2

 

3

 

4

Erev Rosh Hashana

5

Rosh Hashana 5774

6

Rosh Hashana II

7

Parashat Ha'Azinu
Shabbat Shuva

8

Tzom Gedaliah

9

 

10

 

11

 

12

 

13

Erev Yom Kippur

14

Yom Kippur

15

 

16

 

17

 

18

Erev Sukkot

19

Sukkot I

20

Sukkot II

21

Sukkot III (CH''M)

22

Sukkot IV (CH''M)

23

Sukkot V (CH''M)

24

Sukkot VI (CH''M)

25

Sukkot VII (Hoshana Raba)

26

Shmini Atzeret

27

Simchat Torah

28

Parashat Bereshit

29

 

30

 
         

October 2013

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
   

1

 

2

 

3

 

4

Rosh Chodesh Cheshvan

5

Parashat Noach
Rosh Chodesh Cheshvan

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

Parashat Lech-Lecha

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

Parashat Vayera

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

Parashat Chayei Sara

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 
   

November 2013

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
         

1

 

2

Parashat Toldot

3

Rosh Chodesh Kislev

4

Rosh Chodesh Kislev

5

 

6

 

7

 

8

 

9

Parashat Vayetzei

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

Parashat Vayishlach

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

Parashat Vayeshev

24

 

25

 

26

 

27

Chanukah: 1 Candle

28

Chanukah: 2 Candles

29

Chanukah: 3 Candles

30

Parashat Miketz
Chanukah: 4 Candles

December 2013

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1

Chanukah: 5 Candles

2

Chanukah: 6 Candles

3

Rosh Chodesh Tevet
Chanukah: 7 Candles

4

Rosh Chodesh Tevet
Chanukah: 8 Candles

5

Chanukah: 8th Day

6

 

7

Parashat Vayigash

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

Asara B'Tevet

14

Parashat Vayechi

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

Parashat Shemot

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

Parashat Vaera

29

 

30

 

31