Advertisement

January 2012

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1

 

2

 

3

 

4

 

5

Asara B'Tevet

6

 

7

Parashat Vayechi

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

Parashat Shemot

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

Parashat Vaera

22

 

23

 

24

 

25

Rosh Chodesh Sh'vat

26

 

27

 

28

Parashat Bo

29

 

30

 

31

 
       

February 2012

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
     

1

 

2

 

3

 

4

Parashat Beshalach

5

 

6

 

7

 

8

Tu BiShvat

9

 

10

 

11

Parashat Yitro

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

Parashat Mishpatim
Shabbat Shekalim

19

 

20

 

21

 

22

 

23

Rosh Chodesh Adar

24

Rosh Chodesh Adar

25

Parashat Terumah

26

 

27

 

28

 

29

 
     

March 2012

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
       

1

 

2

 

3

Parashat Tetzaveh
Shabbat Zachor

4

 

5

 

6

 

7

Ta'anit Esther
Erev Purim

8

Purim

9

Shushan Purim

10

Parashat Ki Tisa

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

Parashat Vayakhel-Pekudei
Shabbat Parah

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

Parashat Vayikra
Rosh Chodesh Nisan
Shabbat HaChodesh

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

Parashat Tzav
Shabbat HaGadol

April 2012

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

Ta'anit Bechorot
Erev Pesach

7

Pesach I

8

Pesach II

9

Pesach III (CH''M)

10

Pesach IV (CH''M)

11

Pesach V (CH''M)

12

Pesach VI (CH''M)

13

Pesach VII

14

Pesach VIII

15

 

16

 

17

 

18

 

19

Yom HaShoah

20

 

21

Parashat Shmini

22

Rosh Chodesh Iyyar

23

Rosh Chodesh Iyyar

24

 

25

Yom HaZikaron

26

Yom HaAtzma'ut

27

 

28

Parashat Tazria-Metzora

29

 

30

 
         

May 2012

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
   

1

 

2

 

3

 

4

 

5

Parashat Achrei Mot-Kedoshim

6

Pesach Sheni

7

 

8

 

9

 

10

Lag B'Omer

11

 

12

Parashat Emor

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

Parashat Behar-Bechukotai

20

Yom Yerushalayim

21

 

22

Rosh Chodesh Sivan

23

 

24

 

25

 

26

Parashat Bamidbar
Erev Shavuot

27

Shavuot I

28

Shavuot II

29

 

30

 

31

 
   

June 2012

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
         

1

 

2

Parashat Nasso

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

Parashat Beha'alotcha

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

Parashat Sh'lach

17

 

18

 

19

 

20

Rosh Chodesh Tamuz

21

Rosh Chodesh Tamuz

22

 

23

Parashat Korach

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

Parashat Chukat

July 2012

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

Parashat Balak

8

Tzom Tammuz

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

Parashat Pinchas

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

Rosh Chodesh Av

21

Parashat Matot-Masei

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

Parashat Devarim
Shabbat Chazon
Erev Tish'a B'Av

29

Tish'a B'Av

30

 

31

 
       

August 2012

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
     

1

 

2

 

3

 

4

Parashat Vaetchanan
Shabbat Nachamu

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

Parashat Eikev

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

Parashat Re'eh
Rosh Chodesh Elul

19

Rosh Chodesh Elul

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

Parashat Shoftim

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 
 

September 2012

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
           

1

Parashat Ki Teitzei

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

Parashat Ki Tavo
Leil Selichot

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

Parashat Nitzavim

16

Erev Rosh Hashana

17

Rosh Hashana 5773

18

Rosh Hashana II

19

Tzom Gedaliah

20

 

21

 

22

Parashat Vayeilech
Shabbat Shuva

23

 

24

 

25

Erev Yom Kippur

26

Yom Kippur

27

 

28

 

29

Parashat Ha'Azinu

30

Erev Sukkot
           

October 2012

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
 

1

Sukkot I

2

Sukkot II

3

Sukkot III (CH''M)

4

Sukkot IV (CH''M)

5

Sukkot V (CH''M)

6

Sukkot VI (CH''M)

7

Sukkot VII (Hoshana Raba)

8

Shmini Atzeret

9

Simchat Torah

10

 

11

 

12

 

13

Parashat Bereshit

14

 

15

 

16

Rosh Chodesh Cheshvan

17

Rosh Chodesh Cheshvan

18

 

19

 

20

Parashat Noach

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

Parashat Lech-Lecha

28

 

29

 

30

 

31

 
     

November 2012

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
       

1

 

2

 

3

Parashat Vayera

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

Parashat Chayei Sara

11

 

12

 

13

 

14

 

15

Rosh Chodesh Kislev

16

 

17

Parashat Toldot

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

Parashat Vayetzei

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 
 

December 2012

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
           

1

Parashat Vayishlach

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

Parashat Vayeshev
Chanukah: 1 Candle

9

Chanukah: 2 Candles

10

Chanukah: 3 Candles

11

Chanukah: 4 Candles

12

Chanukah: 5 Candles

13

Chanukah: 6 Candles

14

Rosh Chodesh Tevet
Chanukah: 7 Candles

15

Parashat Miketz
Chanukah: 8 Candles

16

Chanukah: 8th Day

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

Parashat Vayigash

23

Asara B'Tevet

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

Parashat Vayechi

30

 

31