Advertisement

January 2011

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
           

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

Rosh Chodesh Sh'vat

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

Tu BiShvat

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 
         

February 2011

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
   

1

 

2

 

3

 

4

Rosh Chodesh Adar I

5

Rosh Chodesh Adar I

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

Purim Katan

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 
         

March 2011

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
   

1

 

2

 

3

 

4

 

5

Shabbat Shekalim

6

Rosh Chodesh Adar II

7

Rosh Chodesh Adar II

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

Ta'anit Esther

18

 

19

Shabbat Zachor
Erev Purim

20

Purim

21

Shushan Purim

22

 

23

 

24

 

25

 

26

Shabbat Parah

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 
   

April 2011

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
         

1

 

2

Shabbat HaChodesh

3

 

4

 

5

Rosh Chodesh Nisan

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

Shabbat HaGadol

17

 

18

Ta'anit Bechorot
Erev Pesach

19

Pesach I

20

Pesach II

21

Pesach III (CH''M)

22

Pesach IV (CH''M)

23

Pesach V (CH''M)

24

Pesach VI (CH''M)

25

Pesach VII

26

Pesach VIII

27

 

28

 

29

 

30

 

May 2011

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1

 

2

Yom HaShoah

3

 

4

Rosh Chodesh Iyyar

5

Rosh Chodesh Iyyar

6

 

7

 

8

 

9

Yom HaZikaron

10

Yom HaAtzma'ut

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

Pesach Sheni

19

 

20

 

21

 

22

Lag B'Omer

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 
       

June 2011

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
     

1

Yom Yerushalayim

2

 

3

Rosh Chodesh Sivan

4

 

5

 

6

 

7

Erev Shavuot

8

Shavuot I

9

Shavuot II

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 
   

July 2011

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
         

1

 

2

Rosh Chodesh Tamuz

3

Rosh Chodesh Tamuz

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

Tzom Tammuz

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 
           

August 2011

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
 

1

Rosh Chodesh Av

2

 

3

 

4

 

5

 

6

Shabbat Chazon

7

 

8

Erev Tish'a B'Av

9

Tish'a B'Av

10

 

11

 

12

 

13

Shabbat Nachamu

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

Rosh Chodesh Elul

31

Rosh Chodesh Elul
     

September 2011

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
       

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

Leil Selichot

25

 

26

 

27

 

28

Erev Rosh Hashana

29

Rosh Hashana 5772

30

Rosh Hashana II
 

October 2011

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
           

1

Shabbat Shuva

2

Tzom Gedaliah

3

 

4

 

5

 

6

 

7

Erev Yom Kippur

8

Yom Kippur

9

 

10

 

11

 

12

Erev Sukkot

13

Sukkot I

14

Sukkot II

15

Sukkot III (CH''M)

16

Sukkot IV (CH''M)

17

Sukkot V (CH''M)

18

Sukkot VI (CH''M)

19

Sukkot VII (Hoshana Raba)

20

Shmini Atzeret

21

Simchat Torah

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

Rosh Chodesh Cheshvan

29

Rosh Chodesh Cheshvan

30

 

31

 
         

November 2011

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
   

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

Rosh Chodesh Kislev

28

 

29

 

30

 
     

December 2011

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
       

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

Chanukah: 1 Candle

21

Chanukah: 2 Candles

22

Chanukah: 3 Candles

23

Chanukah: 4 Candles

24

Chanukah: 5 Candles

25

Chanukah: 6 Candles

26

Rosh Chodesh Tevet
Chanukah: 7 Candles

27

Rosh Chodesh Tevet
Chanukah: 8 Candles

28

Chanukah: 8th Day

29

 

30

 

31