Advertisement

January 2008

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
   

1

 

2

 

3

 

4

 

5

Parashat Vaera

6

 

7

 

8

Rosh Chodesh Sh'vat

9

 

10

 

11

 

12

Parashat Bo

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

Parashat Beshalach

20

 

21

 

22

Tu BiShvat

23

 

24

 

25

 

26

Parashat Yitro

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 
   

February 2008

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
         

1

 

2

Parashat Mishpatim

3

 

4

 

5

 

6

Rosh Chodesh Adar I

7

Rosh Chodesh Adar I

8

 

9

Parashat Terumah

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

Parashat Tetzaveh

17

 

18

 

19

 

20

Purim Katan

21

 

22

 

23

Parashat Ki Tisa

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 
 

March 2008

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
           

1

Parashat Vayakhel

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

Rosh Chodesh Adar II

8

Parashat Pekudei
Rosh Chodesh Adar II
Shabbat Shekalim

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

Parashat Vayikra
Shabbat Zachor

16

 

17

 

18

 

19

 

20

Ta'anit Esther
Erev Purim

21

Purim

22

Parashat Tzav

23

Shushan Purim

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

Parashat Shmini
Shabbat Parah

30

 

31

 
         

April 2008

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
   

1

 

2

 

3

 

4

 

5

Parashat Tazria
Shabbat HaChodesh

6

Rosh Chodesh Nisan

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

Parashat Metzora

13

 

14

 

15

 

16

 

17

Ta'anit Bechorot

18

 

19

Parashat Achrei Mot
Shabbat HaGadol
Erev Pesach

20

Pesach I

21

Pesach II

22

Pesach III (CH''M)

23

Pesach IV (CH''M)

24

Pesach V (CH''M)

25

Pesach VI (CH''M)

26

Pesach VII

27

Pesach VIII

28

 

29

 

30

 
     

May 2008

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
       

1

Yom HaShoah

2

 

3

Parashat Kedoshim

4

 

5

Rosh Chodesh Iyyar

6

Rosh Chodesh Iyyar

7

Yom HaZikaron

8

Yom HaAtzma'ut

9

 

10

Parashat Emor

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

Parashat Behar

18

 

19

Pesach Sheni

20

 

21

 

22

 

23

Lag B'Omer

24

Parashat Bechukotai

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

Parashat Bamidbar

June 2008

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1

 

2

Yom Yerushalayim

3

 

4

Rosh Chodesh Sivan

5

 

6

 

7

Parashat Nasso

8

Erev Shavuot

9

Shavuot I

10

Shavuot II

11

 

12

 

13

 

14

Parashat Beha'alotcha

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

Parashat Sh'lach

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

Parashat Korach

29

 

30

 
         

July 2008

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
   

1

 

2

 

3

Rosh Chodesh Tamuz

4

Rosh Chodesh Tamuz

5

Parashat Chukat

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

Parashat Balak

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

Parashat Pinchas

20

Tzom Tammuz

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

Parashat Matot

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 
   

August 2008

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
         

1

 

2

Parashat Masei
Rosh Chodesh Av

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

Parashat Devarim
Shabbat Chazon
Erev Tish'a B'Av

10

Tish'a B'Av

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

Parashat Vaetchanan
Shabbat Nachamu

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

Parashat Eikev

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

Parashat Re'eh

31

Rosh Chodesh Elul
           

September 2008

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
 

1

Rosh Chodesh Elul

2

 

3

 

4

 

5

 

6

Parashat Shoftim

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

Parashat Ki Teitzei

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

Parashat Ki Tavo
Leil Selichot

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

Parashat Nitzavim

28

 

29

Erev Rosh Hashana

30

Rosh Hashana 5769
       

October 2008

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
     

1

Rosh Hashana II

2

Tzom Gedaliah

3

 

4

Parashat Vayeilech
Shabbat Shuva

5

 

6

 

7

 

8

Erev Yom Kippur

9

Yom Kippur

10

 

11

Parashat Ha'Azinu

12

 

13

Erev Sukkot

14

Sukkot I

15

Sukkot II

16

Sukkot III (CH''M)

17

Sukkot IV (CH''M)

18

Sukkot V (CH''M)

19

Sukkot VI (CH''M)

20

Sukkot VII (Hoshana Raba)

21

Shmini Atzeret

22

Simchat Torah

23

 

24

 

25

Parashat Bereshit

26

 

27

 

28

 

29

Rosh Chodesh Cheshvan

30

Rosh Chodesh Cheshvan

31

 
 

November 2008

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
           

1

Parashat Noach

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

Parashat Lech-Lecha

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

Parashat Vayera

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

Parashat Chayei Sara

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

Rosh Chodesh Kislev

29

Parashat Toldot

30

 
           

December 2008

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

Parashat Vayetzei

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

Parashat Vayishlach

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

Parashat Vayeshev

21

Chanukah: 1 Candle

22

Chanukah: 2 Candles

23

Chanukah: 3 Candles

24

Chanukah: 4 Candles

25

Chanukah: 5 Candles

26

Chanukah: 6 Candles

27

Parashat Miketz
Rosh Chodesh Tevet
Chanukah: 7 Candles

28

Rosh Chodesh Tevet
Chanukah: 8 Candles

29

Chanukah: 8th Day

30

 

31