Advertisement

September 2027

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
     

1

 

2

30th of Av, 5787
Rosh Chodesh Elul

3

1st of Elul, 5787
Rosh Chodesh Elul

4

2nd of Elul, 5787
Parashat Shoftim

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

9th of Elul, 5787
Parashat Ki Teitzei

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

16th of Elul, 5787
Parashat Ki Tavo

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

23rd of Elul, 5787
Parashat Nitzavim-Vayeilech
Leil Selichot

26

 

27

 

28

 

29

 

30