Advertisement

August 2027

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1

 

2

 

3

 

4

Rosh Chodesh Av

5

 

6

 

7

Parashat Devarim
Shabbat Chazon

8

 

9

 

10

 

11

Erev Tish'a B'Av

12

Tish'a B'Av

13

 

14

Parashat Vaetchanan
Shabbat Nachamu

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

Parashat Eikev

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

Parashat Re'eh

29

 

30

 

31