Advertisement

March 2027

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

27th of Adar I, 5787
Parashat Vayakhel
Shabbat Shekalim

7

 

8

 

9

30th of Adar I, 5787
Rosh Chodesh Adar II

10

1st of Adar II, 5787
Rosh Chodesh Adar II

11

 

12

 

13

4th of Adar II, 5787
Parashat Pekudei

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

11th of Adar II, 5787
Parashat Vayikra
Shabbat Zachor

21

 

22

13th of Adar II, 5787
Ta'anit Esther
Erev Purim

23

14th of Adar II, 5787
Purim

24

15th of Adar II, 5787
Shushan Purim

25

 

26

 

27

18th of Adar II, 5787
Parashat Tzav
Shabbat Parah

28

 

29

 

30

 

31