Advertisement

February 2026

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1

 

2

15th of Sh'vat, 5786
Tu BiShvat

3

 

4

 

5

 

6

 

7

20th of Sh'vat, 5786
Parashat Yitro

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

27th of Sh'vat, 5786
Parashat Mishpatim
Shabbat Shekalim

15

 

16

 

17

30th of Sh'vat, 5786
Rosh Chodesh Adar

18

1st of Adar, 5786
Rosh Chodesh Adar

19

 

20

 

21

4th of Adar, 5786
Parashat Terumah

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

11th of Adar, 5786
Parashat Tetzaveh
Shabbat Zachor