Advertisement

November 2026

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

27th of Cheshvan, 5787
Parashat Chayei Sara

8

 

9

 

10

30th of Cheshvan, 5787
Rosh Chodesh Kislev

11

1st of Kislev, 5787
Rosh Chodesh Kislev

12

 

13

 

14

4th of Kislev, 5787
Parashat Toldot

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

11th of Kislev, 5787
Parashat Vayetzei

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

18th of Kislev, 5787
Parashat Vayishlach

29

 

30