Advertisement

September 2024

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1

 

2

 

3

30th of Av, 5784
Rosh Chodesh Elul

4

1st of Elul, 5784
Rosh Chodesh Elul

5

 

6

 

7

4th of Elul, 5784
Parashat Shoftim

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

11th of Elul, 5784
Parashat Ki Teitzei

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

18th of Elul, 5784
Parashat Ki Tavo

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

25th of Elul, 5784
Parashat Nitzavim-Vayeilech
Leil Selichot

29

 

30