Advertisement

December 2024

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1

30th of Cheshvan, 5785
Rosh Chodesh Kislev

2

1st of Kislev, 5785
Rosh Chodesh Kislev

3

 

4

 

5

 

6

 

7

6th of Kislev, 5785
Parashat Vayetzei

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

13th of Kislev, 5785
Parashat Vayishlach

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

20th of Kislev, 5785
Parashat Vayeshev

22

 

23

 

24

 

25

24th of Kislev, 5785
Chanukah: 1 Candle

26

25th of Kislev, 5785
Chanukah: 2 Candles

27

26th of Kislev, 5785
Chanukah: 3 Candles

28

27th of Kislev, 5785
Parashat Miketz
Chanukah: 4 Candles

29

28th of Kislev, 5785
Chanukah: 5 Candles

30

29th of Kislev, 5785
Chanukah: 6 Candles

31

30th of Kislev, 5785
Rosh Chodesh Tevet
Chanukah: 7 Candles