Advertisement

September 2023

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
         

1

 

2

Parashat Ki Tavo

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

Parashat Nitzavim-Vayeilech
Leil Selichot

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

Erev Rosh Hashana

16

Rosh Hashana 5784

17

Rosh Hashana II

18

Tzom Gedaliah

19

 

20

 

21

 

22

 

23

Parashat Ha'Azinu
Shabbat Shuva

24

Erev Yom Kippur

25

Yom Kippur

26

 

27

 

28

 

29

Erev Sukkot

30

Sukkot I