Advertisement

October 2023

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1

16th of Tishrei, 5784
Sukkot II

2

17th of Tishrei, 5784
Sukkot III (CH''M)

3

18th of Tishrei, 5784
Sukkot IV (CH''M)

4

19th of Tishrei, 5784
Sukkot V (CH''M)

5

20th of Tishrei, 5784
Sukkot VI (CH''M)

6

21st of Tishrei, 5784
Sukkot VII (Hoshana Raba)

7

22nd of Tishrei, 5784
Shmini Atzeret

8

23rd of Tishrei, 5784
Simchat Torah

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

29th of Tishrei, 5784
Parashat Bereshit

15

30th of Tishrei, 5784
Rosh Chodesh Cheshvan

16

1st of Cheshvan, 5784
Rosh Chodesh Cheshvan

17

 

18

 

19

 

20

 

21

6th of Cheshvan, 5784
Parashat Noach

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

13th of Cheshvan, 5784
Parashat Lech-Lecha

29

 

30

 

31