Advertisement

January 2022

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
           

1

Parashat Vaera

2

 

3

Rosh Chodesh Sh'vat

4

 

5

 

6

 

7

 

8

Parashat Bo

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

Parashat Beshalach

16

 

17

Tu BiShvat

18

 

19

 

20

 

21

 

22

Parashat Yitro

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

Parashat Mishpatim

30

 

31

 
         

February 2022

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
   

1

Rosh Chodesh Adar I

2

Rosh Chodesh Adar I

3

 

4

 

5

Parashat Terumah

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

Parashat Tetzaveh

13

 

14

 

15

Purim Katan

16

 

17

 

18

 

19

Parashat Ki Tisa

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

Parashat Vayakhel
Shabbat Shekalim

27

 

28

 
         

March 2022

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
   

1

 

2

 

3

Rosh Chodesh Adar II

4

Rosh Chodesh Adar II

5

Parashat Pekudei

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

Parashat Vayikra
Shabbat Zachor

13

 

14

 

15

 

16

Ta'anit Esther
Erev Purim

17

Purim

18

Shushan Purim

19

Parashat Tzav

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

Parashat Shmini
Shabbat Parah

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 
   

April 2022

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
         

1

 

2

Parashat Tazria
Rosh Chodesh Nisan
Shabbat HaChodesh

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

Parashat Metzora
Shabbat HaGadol

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

Ta'anit Bechorot
Erev Pesach

16

Pesach I

17

Pesach II

18

Pesach III (CH''M)

19

Pesach IV (CH''M)

20

Pesach V (CH''M)

21

Pesach VI (CH''M)

22

Pesach VII

23

Pesach VIII

24

 

25

 

26

 

27

 

28

Yom HaShoah

29

 

30

Parashat Achrei Mot

May 2022

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1

Rosh Chodesh Iyyar

2

Rosh Chodesh Iyyar

3

 

4

Yom HaZikaron

5

Yom HaAtzma'ut

6

 

7

Parashat Kedoshim

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

Parashat Emor

15

Pesach Sheni

16

 

17

 

18

 

19

Lag B'Omer

20

 

21

Parashat Behar

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

Parashat Bechukotai

29

Yom Yerushalayim

30

 

31

Rosh Chodesh Sivan
       

June 2022

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
     

1

 

2

 

3

 

4

Parashat Bamidbar
Erev Shavuot

5

Shavuot I

6

Shavuot II

7

 

8

 

9

 

10

 

11

Parashat Nasso

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

Parashat Beha'alotcha

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

Parashat Sh'lach

26

 

27

 

28

 

29

Rosh Chodesh Tamuz

30

Rosh Chodesh Tamuz
   

July 2022

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
         

1

 

2

Parashat Korach

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

Parashat Chukat

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

Parashat Balak

17

Tzom Tammuz

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

Parashat Pinchas

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

Rosh Chodesh Av

30

Parashat Matot-Masei

31

 
           

August 2022

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

Parashat Devarim
Shabbat Chazon
Erev Tish'a B'Av

7

Tish'a B'Av

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

Parashat Vaetchanan
Shabbat Nachamu

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

Parashat Eikev

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

Parashat Re'eh
Rosh Chodesh Elul

28

Rosh Chodesh Elul

29

 

30

 

31

 
     

September 2022

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
       

1

 

2

 

3

Parashat Shoftim

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

Parashat Ki Teitzei

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

Parashat Ki Tavo
Leil Selichot

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

Parashat Nitzavim

25

Erev Rosh Hashana

26

Rosh Hashana 5783

27

Rosh Hashana II

28

Tzom Gedaliah

29

 

30

 
 

October 2022

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
           

1

Parashat Vayeilech
Shabbat Shuva

2

 

3

 

4

Erev Yom Kippur

5

Yom Kippur

6

 

7

 

8

Parashat Ha'Azinu

9

Erev Sukkot

10

Sukkot I

11

Sukkot II

12

Sukkot III (CH''M)

13

Sukkot IV (CH''M)

14

Sukkot V (CH''M)

15

Sukkot VI (CH''M)

16

Sukkot VII (Hoshana Raba)

17

Shmini Atzeret

18

Simchat Torah

19

 

20

 

21

 

22

Parashat Bereshit

23

 

24

 

25

Rosh Chodesh Cheshvan

26

Rosh Chodesh Cheshvan

27

 

28

 

29

Parashat Noach

30

 

31

 
         

November 2022

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
   

1

 

2

 

3

 

4

 

5

Parashat Lech-Lecha

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

Parashat Vayera

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

Parashat Chayei Sara

20

 

21

 

22

 

23

 

24

Rosh Chodesh Kislev

25

Rosh Chodesh Kislev

26

Parashat Toldot

27

 

28

 

29

 

30

 
     

December 2022

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
       

1

 

2

 

3

Parashat Vayetzei

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

Parashat Vayishlach

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

Parashat Vayeshev

18

Chanukah: 1 Candle

19

Chanukah: 2 Candles

20

Chanukah: 3 Candles

21

Chanukah: 4 Candles

22

Chanukah: 5 Candles

23

Chanukah: 6 Candles

24

Parashat Miketz
Rosh Chodesh Tevet
Chanukah: 7 Candles

25

Rosh Chodesh Tevet
Chanukah: 8 Candles

26

Chanukah: 8th Day

27

 

28

 

29

 

30

 

31

Parashat Vayigash