Advertisement

October 2022

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
           

1

6th of Tishrei, 5783
Shabbat Shuva

2

 

3

 

4

9th of Tishrei, 5783
Erev Yom Kippur

5

10th of Tishrei, 5783
Yom Kippur

6

 

7

 

8

 

9

14th of Tishrei, 5783
Erev Sukkot

10

15th of Tishrei, 5783
Sukkot I

11

16th of Tishrei, 5783
Sukkot II

12

17th of Tishrei, 5783
Sukkot III (CH''M)

13

18th of Tishrei, 5783
Sukkot IV (CH''M)

14

19th of Tishrei, 5783
Sukkot V (CH''M)

15

20th of Tishrei, 5783
Sukkot VI (CH''M)

16

21st of Tishrei, 5783
Sukkot VII (Hoshana Raba)

17

22nd of Tishrei, 5783
Shmini Atzeret

18

23rd of Tishrei, 5783
Simchat Torah

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

30th of Tishrei, 5783
Rosh Chodesh Cheshvan

26

1st of Cheshvan, 5783
Rosh Chodesh Cheshvan

27

 

28

 

29

 

30

 

31