Advertisement

Sat03-Jul-2021Parashat Pinchas
Sat10-Jul-2021Parashat Matot-Masei
Sat10-Jul-2021Rosh Chodesh Av
Sat17-Jul-2021Parashat Devarim
Sat17-Jul-2021Shabbat Chazon
Sat17-Jul-2021Erev Tish'a B'Av
Sun18-Jul-2021Tish'a B'Av
Sat24-Jul-2021Parashat Vaetchanan
Sat24-Jul-2021Shabbat Nachamu
Sat31-Jul-2021Parashat Eikev