Advertisement

January 2020

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
     

1

 

2

 

3

 

4

Parashat Vayigash

5

 

6

 

7

Asara B'Tevet

8

 

9

 

10

 

11

Parashat Vayechi

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

Parashat Shemot

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

Parashat Vaera

26

 

27

Rosh Chodesh Sh'vat

28

 

29

 

30

 

31

 
 

February 2020

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
           

1

Parashat Bo

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

Parashat Beshalach

9

 

10

Tu BiShvat

11

 

12

 

13

 

14

 

15

Parashat Yitro

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

Parashat Mishpatim
Shabbat Shekalim

23

 

24

 

25

Rosh Chodesh Adar

26

Rosh Chodesh Adar

27

 

28

 

29

Parashat Terumah

March 2020

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

Parashat Tetzaveh
Shabbat Zachor

8

 

9

Ta'anit Esther
Erev Purim

10

Purim

11

Shushan Purim

12

 

13

 

14

Parashat Ki Tisa
Shabbat Parah

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

Parashat Vayakhel-Pekudei
Shabbat HaChodesh

22

 

23

 

24

 

25

 

26

Rosh Chodesh Nisan

27

 

28

Parashat Vayikra

29

 

30

 

31

 
       

April 2020

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
     

1

 

2

 

3

 

4

Parashat Tzav
Shabbat HaGadol

5

 

6

 

7

 

8

Ta'anit Bechorot
Erev Pesach

9

Pesach I

10

Pesach II

11

Pesach III (CH''M)

12

Pesach IV (CH''M)

13

Pesach V (CH''M)

14

Pesach VI (CH''M)

15

Pesach VII

16

Pesach VIII

17

 

18

Parashat Shmini

19

 

20

 

21

Yom HaShoah

22

 

23

 

24

Rosh Chodesh Iyyar

25

Parashat Tazria-Metzora
Rosh Chodesh Iyyar

26

 

27

 

28

Yom HaZikaron

29

Yom HaAtzma'ut

30

 
   

May 2020

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
         

1

 

2

Parashat Achrei Mot-Kedoshim

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

Pesach Sheni

9

Parashat Emor

10

 

11

 

12

Lag B'Omer

13

 

14

 

15

 

16

Parashat Behar-Bechukotai

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

Yom Yerushalayim

23

Parashat Bamidbar

24

Rosh Chodesh Sivan

25

 

26

 

27

 

28

Erev Shavuot

29

Shavuot I

30

Shavuot II

31

 
           

June 2020

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

Parashat Nasso

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

Parashat Beha'alotcha

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

Parashat Sh'lach

21

 

22

Rosh Chodesh Tamuz

23

Rosh Chodesh Tamuz

24

 

25

 

26

 

27

Parashat Korach

28

 

29

 

30

 
       

July 2020

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
     

1

 

2

 

3

 

4

Parashat Chukat-Balak

5

 

6

 

7

 

8

 

9

Tzom Tammuz

10

 

11

Parashat Pinchas

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

Parashat Matot-Masei

19

 

20

 

21

 

22

Rosh Chodesh Av

23

 

24

 

25

Parashat Devarim
Shabbat Chazon

26

 

27

 

28

 

29

Erev Tish'a B'Av

30

Tish'a B'Av

31

 
 

August 2020

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
           

1

Parashat Vaetchanan
Shabbat Nachamu

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

Parashat Eikev

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

Parashat Re'eh

16

 

17

 

18

 

19

 

20

Rosh Chodesh Elul

21

Rosh Chodesh Elul

22

Parashat Shoftim

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

Parashat Ki Teitzei

30

 

31

 
         

September 2020

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
   

1

 

2

 

3

 

4

 

5

Parashat Ki Tavo

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

Parashat Nitzavim-Vayeilech
Leil Selichot

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

Erev Rosh Hashana

19

Rosh Hashana 5781

20

Rosh Hashana II

21

Tzom Gedaliah

22

 

23

 

24

 

25

 

26

Parashat Ha'Azinu
Shabbat Shuva

27

Erev Yom Kippur

28

Yom Kippur

29

 

30

 
     

October 2020

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
       

1

 

2

Erev Sukkot

3

Sukkot I

4

Sukkot II

5

Sukkot III (CH''M)

6

Sukkot IV (CH''M)

7

Sukkot V (CH''M)

8

Sukkot VI (CH''M)

9

Sukkot VII (Hoshana Raba)

10

Shmini Atzeret

11

Simchat Torah

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

Parashat Bereshit

18

Rosh Chodesh Cheshvan

19

Rosh Chodesh Cheshvan

20

 

21

 

22

 

23

 

24

Parashat Noach

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

Parashat Lech-Lecha

November 2020

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

Parashat Vayera

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

Parashat Chayei Sara

15

 

16

 

17

Rosh Chodesh Kislev

18

 

19

 

20

 

21

Parashat Toldot

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

Parashat Vayetzei

29

 

30

 
         

December 2020

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
   

1

 

2

 

3

 

4

 

5

Parashat Vayishlach

6

 

7

 

8

 

9

 

10

Chanukah: 1 Candle

11

Chanukah: 2 Candles

12

Parashat Vayeshev
Chanukah: 3 Candles

13

Chanukah: 4 Candles

14

Chanukah: 5 Candles

15

Chanukah: 6 Candles

16

Rosh Chodesh Tevet
Chanukah: 7 Candles

17

Chanukah: 8 Candles

18

Chanukah: 8th Day

19

Parashat Miketz

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

Asara B'Tevet

26

Parashat Vayigash

27

 

28

 

29

 

30

 

31