Advertisement

September 2019

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1

Rosh Chodesh Elul

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

Leil Selichot

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

Erev Rosh Hashana

30

Rosh Hashana 5780