Advertisement

January 2018

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

Parashat Shemot

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

Parashat Vaera

14

 

15

 

16

 

17

Rosh Chodesh Sh'vat

18

 

19

 

20

Parashat Bo

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

Parashat Beshalach

28

 

29

 

30

 

31

Tu BiShvat
     

February 2018

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
       

1

 

2

 

3

Parashat Yitro

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

Parashat Mishpatim
Shabbat Shekalim

11

 

12

 

13

 

14

 

15

Rosh Chodesh Adar

16

Rosh Chodesh Adar

17

Parashat Terumah

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

Parashat Tetzaveh
Shabbat Zachor

25

 

26

 

27

 

28

Ta'anit Esther
Erev Purim
     

March 2018

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
       

1

Purim

2

Shushan Purim

3

Parashat Ki Tisa

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

Parashat Vayakhel-Pekudei
Shabbat Parah

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

Parashat Vayikra
Rosh Chodesh Nisan
Shabbat HaChodesh

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

Parashat Tzav
Shabbat HaGadol

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

Ta'anit Bechorot
Erev Pesach

31

Pesach I

April 2018

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1

Pesach II

2

Pesach III (CH''M)

3

Pesach IV (CH''M)

4

Pesach V (CH''M)

5

Pesach VI (CH''M)

6

Pesach VII

7

Pesach VIII

8

 

9

 

10

 

11

 

12

Yom HaShoah

13

 

14

Parashat Shmini

15

Rosh Chodesh Iyyar

16

Rosh Chodesh Iyyar

17

 

18

Yom HaZikaron

19

Yom HaAtzma'ut

20

 

21

Parashat Tazria-Metzora

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

Parashat Achrei Mot-Kedoshim

29

Pesach Sheni

30

 
         

May 2018

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
   

1

 

2

 

3

Lag B'Omer

4

 

5

Parashat Emor

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

Parashat Behar-Bechukotai

13

Yom Yerushalayim

14

 

15

Rosh Chodesh Sivan

16

 

17

 

18

 

19

Parashat Bamidbar
Erev Shavuot

20

Shavuot I

21

Shavuot II

22

 

23

 

24

 

25

 

26

Parashat Nasso

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 
   

June 2018

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
         

1

 

2

Parashat Beha'alotcha

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

Parashat Sh'lach

10

 

11

 

12

 

13

Rosh Chodesh Tamuz

14

Rosh Chodesh Tamuz

15

 

16

Parashat Korach

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

Parashat Chukat

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

Parashat Balak

July 2018

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1

Tzom Tammuz

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

Parashat Pinchas

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

Rosh Chodesh Av

14

Parashat Matot-Masei

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

Parashat Devarim
Shabbat Chazon
Erev Tish'a B'Av

22

Tish'a B'Av

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

Parashat Vaetchanan
Shabbat Nachamu

29

 

30

 

31

 
       

August 2018

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
     

1

 

2

 

3

 

4

Parashat Eikev

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

Parashat Re'eh
Rosh Chodesh Elul

12

Rosh Chodesh Elul

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

Parashat Shoftim

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

Parashat Ki Teitzei

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 
 

September 2018

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
           

1

Parashat Ki Tavo
Leil Selichot

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

Parashat Nitzavim

9

Erev Rosh Hashana

10

Rosh Hashana 5779

11

Rosh Hashana II

12

Tzom Gedaliah

13

 

14

 

15

Parashat Vayeilech
Shabbat Shuva

16

 

17

 

18

Erev Yom Kippur

19

Yom Kippur

20

 

21

 

22

Parashat Ha'Azinu

23

Erev Sukkot

24

Sukkot I

25

Sukkot II

26

Sukkot III (CH''M)

27

Sukkot IV (CH''M)

28

Sukkot V (CH''M)

29

Sukkot VI (CH''M)

30

Sukkot VII (Hoshana Raba)
           

October 2018

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
 

1

Shmini Atzeret

2

Simchat Torah

3

 

4

 

5

 

6

Parashat Bereshit

7

 

8

 

9

Rosh Chodesh Cheshvan

10

Rosh Chodesh Cheshvan

11

 

12

 

13

Parashat Noach

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

Parashat Lech-Lecha

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

Parashat Vayera

28

 

29

 

30

 

31

 
     

November 2018

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
       

1

 

2

 

3

Parashat Chayei Sara

4

 

5

 

6

 

7

 

8

Rosh Chodesh Kislev

9

Rosh Chodesh Kislev

10

Parashat Toldot

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

Parashat Vayetzei

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

Parashat Vayishlach

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 
 

December 2018

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
           

1

Parashat Vayeshev

2

Chanukah: 1 Candle

3

Chanukah: 2 Candles

4

Chanukah: 3 Candles

5

Chanukah: 4 Candles

6

Chanukah: 5 Candles

7

Chanukah: 6 Candles

8

Parashat Miketz
Rosh Chodesh Tevet
Chanukah: 7 Candles

9

Rosh Chodesh Tevet
Chanukah: 8 Candles

10

Chanukah: 8th Day

11

 

12

 

13

 

14

 

15

Parashat Vayigash

16

 

17

 

18

Asara B'Tevet

19

 

20

 

21

 

22

Parashat Vayechi

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

Parashat Shemot

30

 

31