Advertisement

January 2017

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1

Chanukah: 8th Day

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

Parashat Vayigash

8

Asara B'Tevet

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

Parashat Vayechi

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

Parashat Shemot

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

Parashat Vaera
Rosh Chodesh Sh'vat

29

 

30

 

31

 
       

February 2017

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
     

1

 

2

 

3

 

4

Parashat Bo

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

Parashat Beshalach
Tu BiShvat

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

Parashat Yitro

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

Parashat Mishpatim
Shabbat Shekalim

26

Rosh Chodesh Adar

27

Rosh Chodesh Adar

28

 
       

March 2017

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
     

1

 

2

 

3

 

4

Parashat Terumah

5

 

6

 

7

 

8

 

9

Ta'anit Esther

10

 

11

Parashat Tetzaveh
Shabbat Zachor
Erev Purim

12

Purim

13

Shushan Purim

14

 

15

 

16

 

17

 

18

Parashat Ki Tisa
Shabbat Parah

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

Parashat Vayakhel-Pekudei
Shabbat HaChodesh

26

 

27

 

28

Rosh Chodesh Nisan

29

 

30

 

31

 
 

April 2017

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
           

1

Parashat Vayikra

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

Parashat Tzav
Shabbat HaGadol

9

 

10

Ta'anit Bechorot
Erev Pesach

11

Pesach I

12

Pesach II

13

Pesach III (CH''M)

14

Pesach IV (CH''M)

15

Pesach V (CH''M)

16

Pesach VI (CH''M)

17

Pesach VII

18

Pesach VIII

19

 

20

 

21

 

22

Parashat Shmini

23

 

24

Yom HaShoah

25

 

26

Rosh Chodesh Iyyar

27

Rosh Chodesh Iyyar

28

 

29

Parashat Tazria-Metzora

30

 
           

May 2017

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
 

1

Yom HaZikaron

2

Yom HaAtzma'ut

3

 

4

 

5

 

6

Parashat Achrei Mot-Kedoshim

7

 

8

 

9

 

10

Pesach Sheni

11

 

12

 

13

Parashat Emor

14

Lag B'Omer

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

Parashat Behar-Bechukotai

21

 

22

 

23

 

24

Yom Yerushalayim

25

 

26

Rosh Chodesh Sivan

27

Parashat Bamidbar

28

 

29

 

30

Erev Shavuot

31

Shavuot I
     

June 2017

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
       

1

Shavuot II

2

 

3

Parashat Nasso

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

Parashat Beha'alotcha

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

Parashat Sh'lach

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

Parashat Korach
Rosh Chodesh Tamuz

25

Rosh Chodesh Tamuz

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 
 

July 2017

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
           

1

Parashat Chukat

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

Parashat Balak

9

 

10

 

11

Tzom Tammuz

12

 

13

 

14

 

15

Parashat Pinchas

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

Parashat Matot-Masei

23

 

24

Rosh Chodesh Av

25

 

26

 

27

 

28

 

29

Parashat Devarim
Shabbat Chazon

30

 

31

Erev Tish'a B'Av
         

August 2017

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
   

1

Tish'a B'Av

2

 

3

 

4

 

5

Parashat Vaetchanan
Shabbat Nachamu

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

Parashat Eikev

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

Parashat Re'eh

20

 

21

 

22

Rosh Chodesh Elul

23

Rosh Chodesh Elul

24

 

25

 

26

Parashat Shoftim

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 
   

September 2017

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
         

1

 

2

Parashat Ki Teitzei

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

Parashat Ki Tavo

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

Parashat Nitzavim-Vayeilech
Leil Selichot

17

 

18

 

19

 

20

Erev Rosh Hashana

21

Rosh Hashana 5778

22

Rosh Hashana II

23

Parashat Ha'Azinu
Shabbat Shuva

24

Tzom Gedaliah

25

 

26

 

27

 

28

 

29

Erev Yom Kippur

30

Yom Kippur

October 2017

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1

 

2

 

3

 

4

Erev Sukkot

5

Sukkot I

6

Sukkot II

7

Sukkot III (CH''M)

8

Sukkot IV (CH''M)

9

Sukkot V (CH''M)

10

Sukkot VI (CH''M)

11

Sukkot VII (Hoshana Raba)

12

Shmini Atzeret

13

Simchat Torah

14

Parashat Bereshit

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

Rosh Chodesh Cheshvan

21

Parashat Noach
Rosh Chodesh Cheshvan

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

Parashat Lech-Lecha

29

 

30

 

31

 
       

November 2017

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
     

1

 

2

 

3

 

4

Parashat Vayera

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

Parashat Chayei Sara

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

Parashat Toldot

19

Rosh Chodesh Kislev

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

Parashat Vayetzei

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 
   

December 2017

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
         

1

 

2

Parashat Vayishlach

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

Parashat Vayeshev

10

 

11

 

12

Chanukah: 1 Candle

13

Chanukah: 2 Candles

14

Chanukah: 3 Candles

15

Chanukah: 4 Candles

16

Parashat Miketz
Chanukah: 5 Candles

17

Chanukah: 6 Candles

18

Rosh Chodesh Tevet
Chanukah: 7 Candles

19

Rosh Chodesh Tevet
Chanukah: 8 Candles

20

Chanukah: 8th Day

21

 

22

 

23

Parashat Vayigash

24

 

25

 

26

 

27

 

28

Asara B'Tevet

29

 

30

Parashat Vayechi

31