Advertisement

February 2015

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1

 

2

 

3

 

4

15th of Sh'vat, 5775
Tu BiShvat

5

 

6

 

7

18th of Sh'vat, 5775
Parashat Yitro

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

25th of Sh'vat, 5775
Parashat Mishpatim
Shabbat Shekalim

15

 

16

 

17

 

18

 

19

30th of Sh'vat, 5775
Rosh Chodesh Adar

20

1st of Adar, 5775
Rosh Chodesh Adar

21

2nd of Adar, 5775
Parashat Terumah

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

9th of Adar, 5775
Parashat Tetzaveh
Shabbat Zachor