Advertisement

January 2014

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
     

1

 

2

Rosh Chodesh Sh'vat

3

 

4

Parashat Bo

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

Parashat Beshalach

12

 

13

 

14

 

15

 

16

Tu BiShvat

17

 

18

Parashat Yitro

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

Parashat Mishpatim

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

Rosh Chodesh Adar I
 

February 2014

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
           

1

Parashat Terumah
Rosh Chodesh Adar I

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

Parashat Tetzaveh

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

Purim Katan

15

Parashat Ki Tisa

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

Parashat Vayakhel

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 
 

March 2014

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
           

1

Parashat Pekudei
Shabbat Shekalim

2

Rosh Chodesh Adar II

3

Rosh Chodesh Adar II

4

 

5

 

6

 

7

 

8

Parashat Vayikra

9

 

10

 

11

 

12

 

13

Ta'anit Esther

14

 

15

Parashat Tzav
Shabbat Zachor
Erev Purim

16

Purim

17

Shushan Purim

18

 

19

 

20

 

21

 

22

Parashat Shmini
Shabbat Parah

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

Parashat Tazria
Shabbat HaChodesh

30

 

31

 
         

April 2014

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
   

1

Rosh Chodesh Nisan

2

 

3

 

4

 

5

Parashat Metzora

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

Parashat Achrei Mot
Shabbat HaGadol

13

 

14

Ta'anit Bechorot
Erev Pesach

15

Pesach I

16

Pesach II

17

Pesach III (CH''M)

18

Pesach IV (CH''M)

19

Pesach V (CH''M)

20

Pesach VI (CH''M)

21

Pesach VII

22

Pesach VIII

23

 

24

 

25

 

26

Parashat Kedoshim

27

 

28

Yom HaShoah

29

 

30

Rosh Chodesh Iyyar
     

May 2014

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
       

1

Rosh Chodesh Iyyar

2

 

3

Parashat Emor

4

 

5

Yom HaZikaron

6

Yom HaAtzma'ut

7

 

8

 

9

 

10

Parashat Behar

11

 

12

 

13

 

14

Pesach Sheni

15

 

16

 

17

Parashat Bechukotai

18

Lag B'Omer

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

Parashat Bamidbar

25

 

26

 

27

 

28

Yom Yerushalayim

29

 

30

Rosh Chodesh Sivan

31

Parashat Nasso

June 2014

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1

 

2

 

3

Erev Shavuot

4

Shavuot I

5

Shavuot II

6

 

7

Parashat Beha'alotcha

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

Parashat Sh'lach

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

Parashat Korach

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

Parashat Chukat
Rosh Chodesh Tamuz

29

Rosh Chodesh Tamuz

30

 
         

July 2014

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
   

1

 

2

 

3

 

4

 

5

Parashat Balak

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

Parashat Pinchas

13

 

14

 

15

Tzom Tammuz

16

 

17

 

18

 

19

Parashat Matot

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

Parashat Masei

27

 

28

Rosh Chodesh Av

29

 

30

 

31

 
   

August 2014

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
         

1

 

2

Parashat Devarim
Shabbat Chazon

3

 

4

Erev Tish'a B'Av

5

Tish'a B'Av

6

 

7

 

8

 

9

Parashat Vaetchanan
Shabbat Nachamu

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

Parashat Eikev

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

Parashat Re'eh

24

 

25

 

26

Rosh Chodesh Elul

27

Rosh Chodesh Elul

28

 

29

 

30

Parashat Shoftim

31

 
           

September 2014

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

Parashat Ki Teitzei

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

Parashat Ki Tavo

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

Parashat Nitzavim-Vayeilech
Leil Selichot

21

 

22

 

23

 

24

Erev Rosh Hashana

25

Rosh Hashana 5775

26

Rosh Hashana II

27

Parashat Ha'Azinu
Shabbat Shuva

28

Tzom Gedaliah

29

 

30

 
       

October 2014

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
     

1

 

2

 

3

Erev Yom Kippur

4

Yom Kippur

5

 

6

 

7

 

8

Erev Sukkot

9

Sukkot I

10

Sukkot II

11

Sukkot III (CH''M)

12

Sukkot IV (CH''M)

13

Sukkot V (CH''M)

14

Sukkot VI (CH''M)

15

Sukkot VII (Hoshana Raba)

16

Shmini Atzeret

17

Simchat Torah

18

Parashat Bereshit

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

Rosh Chodesh Cheshvan

25

Parashat Noach
Rosh Chodesh Cheshvan

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 
 

November 2014

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
           

1

Parashat Lech-Lecha

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

Parashat Vayera

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

Parashat Chayei Sara

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

Parashat Toldot

23

Rosh Chodesh Kislev

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

Parashat Vayetzei

30

 
           

December 2014

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

Parashat Vayishlach

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

Parashat Vayeshev

14

 

15

 

16

Chanukah: 1 Candle

17

Chanukah: 2 Candles

18

Chanukah: 3 Candles

19

Chanukah: 4 Candles

20

Parashat Miketz
Chanukah: 5 Candles

21

Chanukah: 6 Candles

22

Rosh Chodesh Tevet
Chanukah: 7 Candles

23

Rosh Chodesh Tevet
Chanukah: 8 Candles

24

Chanukah: 8th Day

25

 

26

 

27

Parashat Vayigash

28

 

29

 

30

 

31