Advertisement

August 2014

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
         

1

 

2

Parashat Devarim
Shabbat Chazon

3

 

4

Erev Tish'a B'Av

5

Tish'a B'Av

6

 

7

 

8

 

9

Parashat Vaetchanan
Shabbat Nachamu

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

Parashat Eikev

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

Parashat Re'eh

24

 

25

 

26

Rosh Chodesh Elul

27

Rosh Chodesh Elul

28

 

29

 

30

Parashat Shoftim

31