Advertisement

August 2014

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
         

1

 

2

6th of Av, 5774
Parashat Devarim
Shabbat Chazon

3

 

4

8th of Av, 5774
Erev Tish'a B'Av

5

9th of Av, 5774
Tish'a B'Av

6

 

7

 

8

 

9

13th of Av, 5774
Parashat Vaetchanan
Shabbat Nachamu

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

20th of Av, 5774
Parashat Eikev

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

27th of Av, 5774
Parashat Re'eh

24

 

25

 

26

30th of Av, 5774
Rosh Chodesh Elul

27

1st of Elul, 5774
Rosh Chodesh Elul

28

 

29

 

30

4th of Elul, 5774
Parashat Shoftim

31