Advertisement

November 2014

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
           

1

8th of Cheshvan, 5775
Parashat Lech-Lecha

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

15th of Cheshvan, 5775
Parashat Vayera

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

22nd of Cheshvan, 5775
Parashat Chayei Sara

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

29th of Cheshvan, 5775
Parashat Toldot

23

1st of Kislev, 5775
Rosh Chodesh Kislev

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

7th of Kislev, 5775
Parashat Vayetzei

30